ใช้วิเคราะห์-เครื่องมือ

ขอบข่ายงาน

ฝ่ายบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้บริการการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล และยังมีการให้บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร งานบริการทางด้านการทดสอบประสาทสัมผัส

ระบบการชำระเงินค่าบริการ

- ชำระเป็นเงินสด
- ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม นายธงชัย พุฒทองศิริ และ/หรือ นางนภัสรพี เหลืองสกุล และ/หรือ นางรัตนสุดา ชูอำไพ
- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ นายธงชัย พุฒทองศิริ และ/หรือ นางนภัสรพี เหลืองสกุล และ/หรือ นางรัตนสุดา ชูอำไพ  เลขที่บัญชี 088-262852-9  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร

ติดต่อฝ่ายบริการวิเคราะห์ฯ

คุณรัตนสุดา ชูอำไพ
โทรศัพท์ : 0 2329 8000 ต่อ 7288, 08 4903 4234
โทรสาร : 0 2329 8527
E-mail : aeyrattan@gmail.com

รายการและอัตราค่าบริการ

- รายการและอัตราค่าบริการงานบริการวิเคราะห์ (Download)
- รายการและอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือแปรรูป (Download)

ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์

 1. ดูรายการและอัตราค่าบริการวิเคราะห์ (สอบถามรายละเอียดเพื่อความชัดเจน ที่ติดต่อฝ่ายศูนย์วิจัยฯ) 
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอรับบริการให้ครบถ้วน  (Download)
 3. ส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการที่กรอกรายละเอียดแล้ว มาที่ คุณรัตนสุดา ชูอำไพ ทาง E-mail : aeyrattan@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเอง
 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคา
 5. นัดหมายส่งตัวอย่าง
 6. ส่งผลการวิเคราะห์ตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมชำระค่าบริการ

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์/เครื่องมือแปรรูป

 1. ดูรายการและอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ (สอบถามรายละเอียดเพื่อความชัดเจน ที่ติดต่อฝ่ายศูนย์วิจัยฯ) 
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอรับบริการให้ครบถ้วน (Download
 3. ส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการที่กรอกรายละเอียดแล้ว มาที่ คุณรัตนสุดา ชูอำไพ ทาง E-mail : aeyrattan@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเอง
 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคา
 5. ใช้เครื่องมือในวันเวลาที่นัดหมายไว้แล้วพร้อมชำระค่าบริการ