Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
เลขที่อนุสิทธิบัตร
11504
Status:
สถานะ
รับจดทะเบียน (Granted)
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Request by:
ผู้ขอรับสิทธิ
สกว.
สถาบัน
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา
Co-Inventor:
ผู้ประดิษฐ์ร่วม
ผศ.ดร.พอใจ ถามากร

คำอธิบาย

แป้งเมล็ดมะขามเป็นผง (ขนาดอนุภาค <80 เมช) มีสีเหลืองนวล ได้จากการแปรรูปเมล็ด มะขามหลังจากนำส่วนเนื้อมะขามออกไปแล้ว โดยอาศัยการนำความร้อนและการพาความร้อนที่ อุณหภูมิ  70-100 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานาน 30 นาที 2 ชั่วโมง  ทำให้เปลือกเมล็ดมะขามซึ่งมี สีน้ำตาลเกิดการพองตัว และแยกออกจากเมล็ดมะขามได้ง่าย ด้วยแรงกดร่วมกับแรงเฉือน จากนั้น จึงนำมาลดขนาดด้วยเครื่องบด แป้งเมล็ดมะขามที่ได้มีองค์ประกอบดังนี้ ความชื้นอยู่ในช่วง 10-15% คาร์โบไอเดรต 70-72% ไขมัน 7-8% โปรตีน 16-17% เยื่อใย 1-1.5% และ เถ้า 2.5-3%