นางสาวเจนจิลา ปรีชานุกูล (พี่เจน)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพยากรบุคคล)

นางสาวเจนจิลา ปรีชานุกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพยากรบุคคล)
Email: jenjira.ja@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7296