นางสาวกัลยกร เจริญกุล (พี่ปลา)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาวกัลยกร  เจริญกุล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: kalyakorn.ch@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7280