นางสาวพิมพา ห้อยสังวาล (พี่เล็ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา, งานสหกิจศึกษาและงานฝึกงาน)

นางสาวพิมพา ห้อยสังวาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา, งานสหกิจศึกษาและงานฝึกงาน)
Email: pimpa.ho@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7294