นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด (พี่ไอซ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนงาน,งานบริหารความเสี่ยง)

นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนงาน,งานบริหารความเสี่ยง)
Email: wanwisa.su@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7289