นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ (พี่ปู)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานคอมพิวเตอร์)
Email: pirat.pu@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน ----