นายกฤตกร ทำดี (พี่เฟรม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกฤตกร ทำดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา