นายวรรณรัตน์ อยู่ทอง (พี่เป้)

ช่างเทคนิค (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)

นายวรรณรัตน์ อยู่ทอง
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)
Email: wannarat.yo@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7295