Full Program Specification:

คำอธิบาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

ชื่อย่อหลักสูตร
วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)
ระดับ
ปริญญาตรี
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ช่วงเวลาในการสมัคร

Details

คุณสมบัติของผู้รับเข้า

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในระดับที่เพียงพอสำหรับการศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554   click เพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนมีความสามารถในด้านการจัดการงานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสามารถเข้าศึกษาต่อ ในระดับสูงได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
   
คุณลักษณะของบัณฑิต

บัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมรวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ใช้ในงานวิจัย เช่น ด้านจุลชีววิทยาอาหาร เทคโนโลยีการหมัก เคมีทางอาหาร และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
 2. นักวิชาการด้านอาหาร
 3. นักวิจัยด้านอาหาร
 4. พนักงานประจำด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
  • สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงอาชีพอื่น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านอาหาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
21,000 บาท/ภาคการศึกษา