Video file
Full Program Specification:

คำอธิบาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อย่อหลักสูตร
วท.บ. (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร)
ระดับ
ปริญญาตรี
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ช่วงเวลาในการสมัคร
Website

Details

คุณสมบัติของผู้รับเข้า

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในระดับที่เพียงพอสำหรับการศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  click  เพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร และสามารถประกอบวิชาชีพและปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสามารถศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานด้านเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร อีกทั้งสามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะของบัณฑิต

บัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมรวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ใช้ในงานวิจัย เช่น ด้านจุลชีววิทยาอาหาร เทคโนโลยีการหมัก เคมีทางอาหาร และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. สามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการหมัก โดยทำหน้าที่ในฝ่ายการผลิต ฝ่ายการวางแผนการผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายสุขาภิบาลและความปลอดภัย และฝ่ายขาย
  2. สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในอาหารและเทคโนโลยีการหมักและระบบคุณภาพ
  3. สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารหมักและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
21,000 บาท/ภาคการศึกษา