Skip to main content

ทุน covid

covid

ทุน covid

ประกาศ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประเภททุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากกองทุนคณะอุตสาหกรรมอาหาร เงินงบประมาณ ประเภททุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19  ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักศึกษาทุกชั้นปี คณะอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ

2. นักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็นโรค COVID-19 หรือ

3. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษา ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ทำให้ส่งผลกระทบด้านการเงินของครอบครัวนักศึกษา หรือ

4. นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือ

5. นักศึกษาประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนมีผลกระทบต่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

6.  ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยนักศึกษาหรือทำผิดกฎหมาย

-------------------------------------------------------------------

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายละ 5,000 บาท

2. นักศึกษาต้องช่วยงาน/ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือคณะอุตสาหกรรมอาหาร โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยให้งานกิจการนักศึกษาของส่วนงานวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแลในการเข้าช่วยงาน/ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือต่อคณะอุตสาหกรรมอาหาร (หากผู้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการให้ข้อมูลเป็นเท็จ  ให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษามีอำนาจพิจารณายกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้ และตัดสิทธิการขอทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานั้น)

3. ทั้งนี้ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหารมีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ และคำวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด

---------------------------------------------------------------------------

 

เอกสารหลักฐานในการรับสมัครทุนการศึกษา

1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น)

2. ใบแสดงผลการเรียนจำลอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าปัจจุบัน มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 2 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เอกสารใบรับรองแพทย์ (กรณีนักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็นโรค COVID-19) หรือ

7. เอกสารการถูกเลิกจ้าง (กรณีพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน) หรือ

8. เอกสารการถูกเลิกจ้าง (กรณีนักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน) หรือ

9. ใบรับรองการได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มจาก งานกิจการนักศึกษาของสถาบันได้)

------------------------------------------------------------------

 

 

กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร หน้า Facebook งานกิจการนักศึกษา และยื่นเอกสารหลักฐานการรับสมัครออนไลน์ ผ่านเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2563

2. กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ 20–21 พฤษภาคม 2563

3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

งานทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

                                                                               ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

พำไพ

-----------------------------------

 

Download เอกสาร

<<<< ใบรับรองการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 >>>>  

<<<< ใบสมัครขอรับทุน COVID-19 >>>>