วิชาการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 • รายวิชา 08026410 จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)  (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016432  เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY) (บรรยาย)
 • รายวิชา  08016437 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร (QUALITY CONTROL FOR FOOD PRODUCTS) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016511 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  (PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016738 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือจากการแปรรูปอาหาร (UTILIZATION OF FOOD PROCESSING BY PRODUCTS) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016741 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (PROCESSING OF DAIRY PRODUCTS)  (บรรยาย)
 • รายวิชา 08026521 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL FERMENTATION TECHNOLOGY) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08026632 การจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (FOOD SAFETY MANAGEMENT IN FOOD PRODUCTS) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08026526 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ (MICROBIAL PRODUCTS INNOVATION) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08026634 เทคโนโลยีชีวภาพของสารทุติยภูมิ (SECONDARY METABOLITES BIOTECHNOLOGY) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016611 หลักการจัดบริการอาหารและงานครัว (PRINCIPLES OF FOOD SERVICE AND KITCHEN MANAGEMENT) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016613 อาหารและขนมไทย (THAI DISHES AND DESSERTS) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016614 อาหารตะวันตก (WASTERN FOODS) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016747 การตลาดและการจัดการธุรกิจอาหาร (MARKETING AND MANAGEMENT IN FOOD SERVICE) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08016749 การจัดเก็บและการจัดซื้อวัตถุดิบในการจัดและบริการอาหาร (STORAGE AND PURCHASING IN FOOD SERVICE AND CATERING) (บรรยาย)
 •      รายวิชา 08016736 กระบวนการแปรรูปอาหารพื้นบ้าน (TRADITIONAL FOOD PROCESSING) (บรรยาย)
 • รายวิชา 08036822 เตรียมสหกิจศึกษา  PRE-COOPERATIVE EDUCATION (บรรยาย)