Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
ทะเบียนเลขที่
14654
Status:
สถานะ
รับจดทะเบียน (Granted)
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Request by:
ผู้ขอรับสิทธิ
สถาบัน
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
ผศ. จิราภรณ์ สิริสัณห์
Co-Inventor:
ผู้ประดิษฐ์ร่วม
ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมผักใบเขียวบดอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บทสรุปการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมผักใบเขียวบดอบแห้ง ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียวกล้อง ผักใบเขียวบดอบแห้ง เกลือ โซเดียมใบคาร์บอเนต ไข่ นํ้า แป้งมันสำปะหลังดัดแปร แป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดพรีเจล และคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส ทำได้โดย เริ่มจากบดข้าวเจ้าและข้าวเหนียวกล้องให้ละเอียด หั่นหรือบดผักใบเขียวให้มีขนาดเล็ก แล้วอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-7 ชั่วโมง หรือปริมาณนํ้าในอาหาร (Aw) อยู่ระหว่าง 0.8-0.9 และบดผักใบเขียวอบแห้งให้ละเอียดอีกครั้ง จากนั้นนวดผสมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปรชนิดพรีเจล (Pre-gel Tapioca Starch) ผักใบเขียวบดแห้ง และนํ้า 1/4 ของนํ้าทั้งหมด ให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียวกล้อง ไข่ เกลือ โซเดียมไบคาร์บอเนต คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส และนํ้าส่วนที่เหลือ นวดส่วนผสมต่อจนเป็นก้อนโด    (แป้งมีการขยาย)    พักก้อนโดที่ได้ในตู้รักษาความเย็น นำมารีดเป็นแผ่น ตัดตามรูปร่างที่ต้องการ ทำให้ได้เส้นบะหมี่สดที่ปราศจากกลูเตน นอกจากนี้มีการนำผักใบ เขียวบดอบแห้งเสริมลงในเส้นบะหมี่ เป็นการเสริมใยอาหาร เกลือแร่ และวิตามิน ช่วยเพิ่มคุณค่าทาง โภชนาการของเส้นบะหมี่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภค ทั้งผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนและผู้บริโภค ทั่วไปด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเหลือ เกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยลดดุลการค้าระหว่างประเทศได้