Full Program Specification:

คำอธิบาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Skill Mapping ของหลักสูตร

ชื่อย่อหลักสูตร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ระดับ
ปริญญาตรี
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ช่วงเวลาในการสมัคร

Details

คุณสมบัติของผู้รับเข้า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยฝนหลักสูตรสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

  1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  2. หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
คุณลักษณะของบัณฑิต

n/a

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ใช้ในงานวิจัย เช่น ด้านจุลชีววิทยาอาหาร เทคโนโลยีการหมัก เคมีทางอาหาร และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารในโรงงานและพนักงานขายผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและ/หรือการบริการอาหารและการจัดการ
  2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
  3. สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือธุรกิจการบริการอาหารและการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
21,000 บาท/ภาคการศึกษา