นางสาวน้ำฝน มโนธรรมรักษา (พี่ฝน)

พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาวน้ำฝน มโนธรรมรักษา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: namfon.ma@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7300