นายชาคริต แก้วสวัสดิ์ (พี่อาร์ม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานโสตทัศนูปกรณ์,งานประชาสัมพันธ์)

นายชาคริต แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานโสตทัศนูปกรณ์,งานประชาสัมพันธ์)
Email: chakrit.ka@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7295