รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
Contacts
  • Email: adisorn.sw@kmitl.ac.th
  • Tel. 7277
Research interests

Microbiological safety in foods, bacteriocin-producing lactic acid bacteria and its application in foods, probiotic from lactic acid bacteria, use of bacteriocin producing lactic acid bacteria as starter for safety fermentation food

Selected Publications
  • Swetwiwathana, A., and Visessanguan, W. 2015. Potential of Bacteriocin-producing Lactic Acid Bacteria for Safety Improvements of Traditional Thai Fermented Meat and Human Health. Meat Science. 109: 101-105.
  • Woraprayote, W., Malila,  Y., Sorapukdee, S., Swetwiwathana, A., Benjakul, S., and Visessanguan, W.  2016. Bacteriocins from lactic acid bacteria and their applications in meat and meat products. Meat Science. 2016 Oct 120:118-132.
  • Puangburee, S., Jindaprasert, A., Vattanmanee, S., Wongsommart, D. and Swetwiwathana, A. 2016. Microbiological safety of Thai pandan custard filled products and their ingredients. International Food Research Journal 23(4): 1808-1811.
Research Grants
  • ทุนวิจัยจาก สกว.ในการควบคุมคุณภาพการผลิตหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2555
  • นักวิจัยแลกเปลี่ยน ไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของ JSPS- NRCT ตั้งแต่ปี คศ.1998-2019 เรื่องการศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากอาหารหมักไทย และ การใช้ประโยชน์จากเชื้อและแบคเทอริโอซินในอุตสาหกรรมอาหาร

Research Profile