ผศ.ดร.ชมพูนุท สีห์โสภณ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
  • Email: chompunut.si@kmitl.ac.th
  • Tel. 7261
Research interests

Product Development of Seasonings Sauces, Development of Healthful Foods/ Functional Foods, Reduced Calories Foods Products, Applications of Herbal in Food Products, Statistical Techniques in Sensory Evaluation and Product Development

Selected Publications
  • อาธิติญา แสนแสง, ชมพูนุท สีห์โสภณ. 2559. การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิตเต้าฮวยดัดแปลงสำหรับผู้บริโภคอายุ 45 ปีขึ้นไปจากน้ำข้าวกล้องงอก น้ำถั่วแดง และน้ำถั่วดำ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย ม. ศิลปากร11-12 กรกฎาคม 2559. (987-994.)
  • สิริรัตน์ จุฑาเกตุ, ชมพูนุท สีห์โสภณ. 2560 .การพัฒนาสูตรเครื่องแกงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มัสมั่นไก่สเปรด. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. 7-8 ธันวาคม 2560. (434-441)

Research Profile