ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
Contacts
 • Email: warawut.kr@kmitl.ac.th
 • Tel. 7278
Research interests

Production of upland rice vinegar and its utilization, Increase of thermotolerant properties of Acetobacteraceti WK by calcium ion, Development and consultation of bacterial cellulose from pineapple juice

Selected Publications
 • Pornpukdeewattana, S., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A., Pandee, P., Teerarak, M. and   Krusong, W. 2017. Upland rice vinegar vapor inhibits spore germination, hyphal growth and aflatoxin  formation in Aspergillus  flavus on maize grains. Food Control. 71, 88-93.
 • Krusong, W., Kerdpiboon, S., Pornpukdeewatana, P. and Jindaprasert, A. 2016. Luffa sponge offsets  the negative effects of aeration on bacterial cellulose production. Journal of Applied  Microbiology, 121(6):1665-1672. 
 • Krusong, W., Pornpukdeewatana, S. and Teerarak, M. 2016. Susceptibility of Klebsiella pneumoniae on coriander leaves to liquid- and vapor-phase ethanol. FEMS Microbiology Letters. 363. doi: 10.1093/femsle/fnw072. 
 • Krusong, W., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A., Yaiyen, S., Pornpukdeewatana, S. and Tantratian, S. 2015. Influence of calcium chloride in the high temperature acetification by strain  Acetobacter aceti WK for vinegar. Journal of Applied Microbiology. 119, 1291-1300.
 • Krusong, W., Jindaprasert, A., Laosinwattana, C, and Teerarak, M. 2015. Baby-corn fermented  vinegar and its vapour, control postharvest decay in strawberries. New Zealand Journal of  Crop and Horticultural Science 43, 193-203.
 • Krusong, W., Teerarak, M., and Laosinwattana, C. 2015. Liquid and vapor-phase vinegar reduces Klebsiella pneumoniae on fresh coriander. Food Control 50, 502-508.
 • Krusong, W., Yaiyen, S., and Pornpukdeewatana, S. 2015. Impact of high initial concentrations of  acetic acid and ethanol on acetification rate in an internal Venturi injector bioreactor. Journal of Applied Microbiology 118, 629-640. 
Research Grants
 • การปรับสภาพหัวเชื้อแบคทีเรียที่ทนกรดสูงและพัฒนากระบวนการสร้างกรดอะซิติกในสภาพอุณหภูมิสูง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ Paenicacillus spp. ที่ทนกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงเพื่อกระบวนการผลิตกรดอิซิติก  สนับสนุนโดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 • การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Fruit Soft Gel สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ ITAP (Innovation Technology Assistance Program)
 • โครงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักไหมข้าวโพดม่วงออแกนิกในระบบกึ่งต่อเนื่อง สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ ITAP (Innovation Technology Assistance Program)

Research Profile