รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

Displaying 1 - 20 of 24
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทความคุ้มครอง ผู้ขอรับสิทธิ ผู้ประดิษฐ์
สูตรการผลิตโครเกรตผสมเปลือกกุ้ง
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 20920
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวเสริมสารอาหารและกรรมวิธีการผลิต
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19924
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
หน่วยงาน:
มันฝรั่งทอดที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาทู
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 20302
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร สถาบัน รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
กรรมวิธีลดความเปรี้ยวของน้ำผลไม้กล้วยด้วยการกรองแยกกากร่วมกับการปรับค่าพีเอชด้วยสารออกฤทธิ์ด่างชนิดปูนแดงหรือน้ำปูนใส
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18284
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
หน่วยงาน:
สูตรเต้าหู้ที่มีส่วนผสมของน้ำนมจากงา
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19669
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 17620
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ภาวินี ดีแท้
หน่วยงาน:
สูตรผลิตภัณฑ์ไก่อบเนื้อนุ่มและกรรมวิธีการผลิต
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16219
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน:
กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 17943
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม
หน่วยงาน:
เครื่องดื่มน้ำทับทิมพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของสารอาหารเสริม
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14668
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
หน่วยงาน:
เครื่องเคาะสัญญาณเสียงเพื่อวิเคราะห์คุณภาพภายในของผลไม้เปลือกบาง
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18169
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
หน่วยงาน:
ระบบผลิตน้ำส้มสายชูหมักด้วยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System)
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 12907
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์ปาดขนมปังเสริมแมลงกินได้ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19464
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมผักใบเขียวบดอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14654
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์มาร์ซิแพนที่มีเมล็ดพืชน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18123
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์ขนมครกดัดแปรด้วยนมถั่วเหลือง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 15063
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมใยอาหารด้วยแก่นตะวันผง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16004
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้อง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16003
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
สูตรซอสผัดไทย
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18399
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร สถาบัน นางนภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
รถเข็นจำหน่ายอาหาร
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 17765
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน นางนภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
สูตรการผลิตไส้กรอกไข่ขาวเค็ม
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร