ปฏิทินทุนวิจัย (Research Grant Calendar)

 

ที่

แหล่งทุน

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

 

แหล่งทุนภายในสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้คณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

กองทุนวิจัยสถาบัน https://kris.kmitl.ac.th/research-administration/funding/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กองทุนส่งเสริม ววน. https://nriis.go.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Fundamental Fund (FF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Strategic Fund (SF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Talent Mobility เสนอโครงการผ่าน KRIS https://kris.kmitl.ac.th/academic-services/talent-mobility/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ITAP เสนอโครงการผ่าน KRIS https://kris.kmitl.ac.th/itap/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ (TTFS)

https://www.ttsf.or.th/awards-activity/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Newton Fund https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : fd หมายถึง ช่วงเวลาโดยประมาณที่เปิดรับสมัครทุน  ผู้วิจัยจึงควรเตรียมข้อมูลก่อนวันเปิดรับสมัครทุนล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน

This is a tentative schedule, all documents should be prepared 3 months in advance