เอกสาร ฝึกงาน / ปัญหาพิเศษ / สหกิจ

ฝึกงาน ปัญหาพิเศษ สหกิจ
-ปฏิทินการฝึกงานปีการศึกษา_66 -SP1-รูปแบบการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ1 -คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิสมัครโปรแกรมสหกิจ ปีการศึกษา 2567 
-วีดีโอขั้นตอนวิธีการเข้าระบบฝึกงานออนไลน์ -SP1-คู่มือการเขียนสัมมนา -ปัญหาพิเศษ1 -ปฏิทินสหกิจ 2566
-ขั้นตอนวิธีเข้าระบบฝึกงาน (pdf) -SP1-แบบการเข้าร่วมฟังสัมมนา -วิชาปัญหาพิเศษ1 -คู่มือสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์
-ใบคำร้องฝึกงาน ฝง 01 -SP1-แบบประเมินการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ1 -คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
  -SP1-แบบประเมินการดำเนินงานปัญหาพิเศษ1 และเล่มรายงาน -Template รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์
  -SP1-แบบประเมินการนำเสนอสัมมนา -ปัญหาพิเศษ1 -แบบสหกิจ ออ.05
  -SP1-แบบประเมินการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ1 -แบบสหกิจ ออ.06
  -SP2-แบบฟอร์มตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ -แบบสหกิจ ออ.07
  -SP2-รูปแบบการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ2 -แบบสหกิจ ออ.08
  -SP2-แบบประเมินการดำเนินงานปัญหาพิเศษและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ -แบบสหกิจ ออ.10
  -SP2-แบบประเมินการนำเสนอปัญหาพิเศษ2 -แบบสหกิจ ออ.11
  -SP2-รูปแบบการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ2 (PDF) -แบบสหกิจ ออ.15
    -แบบสหกิจ ออ.16
    -หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานโครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ
    -หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงาน
    -หน้าปกนอก-เล่มรายงานสหกิจศึกษา
    -หน้าปกใน-เล่มรายงานสหกิจศึกษา 
    -ใบสมัครเข้าโปรแกรมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567 (word)
    -ใบสมัครเข้าโปรแกรมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567 (pdf)
    -การสืบค้นข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิง