อาคารปฏิบัติการ Building for Edutainment & Research (BEAR)

     เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถทำการศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างหลากหลายสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร

 

ครัว

     BR102 ห้องปฏิบัติการครัว  เป็นห้องครัวที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการเตรียมและการประกอบอาหารและสามารถใช้ทำปัญหาพิเศษได้ โดยด้านในมีเครื่องกรองน้ำ โต๊ะเตรียมวัตถุดิบ เตาแกส กระโจมดูดควัน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

 

กหดฟ

     BR103 ห้องเครื่องมือเฉพาะ1 มีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง เครื่องวัดความหนืด (viscometer) เครื่องชั่ง5ตำแหน่ง เครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) เครื่อง Supercritical Fluid Extractor (SFE) และเครื่อง Near-Infrared Spectrometers

 

ำพะำพ

     BR104 ห้องปฏิบัติการเคมี1  มีตู้ดูดควัน เครื่องชั่ง ตู้อบ เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ความเร็วสูง เตาเผา และเครื่องระเหยสุญญากาศ ที่สามารถเตรียมการทดลองได้เกือบครบถ้วนทั้งนี้ อาจต้องดูตารางการใช้ห้องด้วยเนื่องจากมีการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนบางวิชาเช่นหลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร การประเมินอายุหลังการเก็บเกี่ยว  

 

saf

     BR108,BR109 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร1,2 ที่ห้องนี้มีเครื่องชั่ง ไมโครเวฟ และเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ และเตาแกส ไว้บริการสำหรับปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์และวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ในกรณีต้องบดตัวอย่างและลดขนาดของตัวอย่างสามารถใช้เครื่องบดและเครื่องเขย่า 

 

dsf     BR201 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์(PD) เป็นห้องที่ใช้พื้นที่การเรียนการสอนในวิชาหลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

sfsd

     BR202 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์  BSL1 จะมีเครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ที่ใช้สำหรับเชื้อจุลินทรีย์ ตู้เขี่ยเชื้อสำหรับจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค  อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ไมโครเวฟ 

 

sdfs

     BR203 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ BSL2 สำหรับจุลินทรีย์ก่อโรค ที่มีตู้แช่ ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้อบ เครื่องชั่ง เครื่องเขย่า เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยที่ห้องนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่ขออนุญาตถูกต้อง นักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องนี้ต้องศึกษาระเบียบและทำเรื่องให้เรียบร้อย

 

dfs

     BR204 ห้องเครื่องมือวิจัยเฉพาะ3 มีเครื่องระเหยสุญญากาศและเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 

 

dsf

     BR205 ห้องเครื่องมือเฉพาะ2 ที่มีเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง    เครื่องMultimode Microplate reader เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Brabender/viscograph E) เครื่อง Rherology  เครื่องวัดความชื้นทั้งแบบ halogen และ IR เครื่องวัดสี hunter lab

 

sdf

     BR206 ห้องปฏิบัติการเคมี2 ที่มีตู้ดูดควัน เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ตู้อบ เครื่องเหวี่ยง และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

 

sdf

     BR209 ห้องเตรียมสำหรับปฏิบัติการจุลินทรีย์ ที่มีเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้อบ เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง และมีพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

 

asdf

     BR210 มีตู้ดูดควันที่เตรียมสารได้ ตู้อบสุญญากาศและเครื่อง ultrasonic ที่มีเฉพาะห้องนี้เท่านั้น