อาคารปฏิบัติการ Building for Edutainment & Research (BEAR)

     เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถทำการศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างหลากหลายสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร

1

2

3

24

5

6

7