เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
GS-001-แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป
docx | 69.36 KB
Download
GS-015 วารสารสภาวิชาการ
docx | 31.6 KB
Download
GS-016 แบบฟอร์มอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
docx | 66.3 KB
Download
GS-017แบบฟอร์มการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
docx | 71.26 KB
Download
GS-018 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
DOC | 35 KB
Download
GS-019 แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาร
docx | 64.99 KB
Download
GS-020 แบบฟอร์มแสดงผลงานตีพิมพ์
docx | 70.26 KB
Download
IS-01-แบบฟอร์มกำหนดสอบหัวข้อ
docx | 51.27 KB
Download
IS-03 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
docx | 67.26 KB
Download
IS-04-กำหนดสอบขั้นสุดท้ายการค้นคว้าอิสระ
docx | 83.35 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-001 แบบฟอร์มแต่งตั้ง-อ.บัณฑิตประจำ-พิเศษ
docx | 49.39 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-002- แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
docx | 888.51 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-003-แบบฟอร์มขอรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
docx | 888.8 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-004-แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
docx | 887.3 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-005-แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม
docx | 887.3 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-006-แบบฟอร์มแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เดิม
docx | 17.8 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-007-แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ-สอบหัวข้อและโครงร่าง
docx | 894.69 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-008 -แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่าง
docx | 45.06 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-009-แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ
docx | 894.45 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-010-แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
docx | 48.66 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-011-แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรู้
docx | 894.45 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-012-แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
docx | 48.85 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-013-แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอะสระ
docx | 895.07 KB
Download
SFM-63-OAQ-GS-014 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ
docx | 48.73 KB
Download
SFM-64-OAQ-GS-002- แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
docx | 889.75 KB
Download