ส่วนสนับสนุนวิชาการ

Miss Jenjira Preechanukul

Administrative Officer

Mrs. Nongyao Chungsaman

Finance and Accounting Analyst

Mrs. Rattanasuda Chooamphai

Administrative Officer

Mrs. Supattra Thongkum

Supply Analyst

Miss Natthakan Kroekkiadkomol

Administrative Officer

Miss Wanwisa Suwanyord

Plan and Policy Analyst

Miss Pimpa Hoisangwan

Administrative Officer

Miss Preewara Joychangneam

Administrative Officer

Mrs. Nathathai Phana

Administrative Officer

Mr. Krittakorn Thumdee

Editor Photographer

Mr. Pirat Punyanirun

Computer Staff

นายพุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ (พี่ปลื้ม)

เจ้าหน้าที่วิจัย (สำนักงาน)

FI Kitchen

น้ำดื่มแคแสด

นางสาวดวงฤดี ทรัพย์อร่าม

โรงน้ำดื่มแคแสด

นางสาวจารุวรรณ พ้นภัย

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายพีระพงษ์ ทรัพย์อร่าม

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายกฤษดา กรส่งแก้ว

โรงน้ำดื่มแคแสด