นายกฤตกร ทำดี (พี่เฟรม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงาน)

นายกฤตกร ทำดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา