นางสาวปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม (พี่นุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ การศึกษา,งานบริหารองค์ความรู้,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจการพิเศษ)(สำนักงาน)

นางสาวปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา,งานบริหารองค์ความรู้,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจการพิเศษ)
Email: preewara.jo@kmitl.ac.th