แหล่งทุน: KMITL
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
เงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ x x
เงินรายได้คณะ x
กองทุนวิจัยสถาบัน x x
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (TRF)
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ `(ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)) x x
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)) x x
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)) x x
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)) x x
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)) x x
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)) x x
ทุนวิจัยและพัฒนา
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) x x x x
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. x x x
ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) x x
ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ x x
แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทุน NSTDA Chair Professor x x x x x x x x x x x x
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ x x x x x x x x x x x x
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) x x x x x x x x x x x x
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) x x x x x x x x x x x x
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) x x x x x x x x x x x x
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) x x x x x x x x x x x x
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) x x
ITAP โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม x x x x x x x x x x x x
โครงการทุน TGIST x x
แหล่งทุน: เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทุนวิจัยมุ่งเป้า x x
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC) x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF) x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) x x x x x x x x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF) x x x x x x x x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ (NRCT-ROYSOC) x x x x x x x x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-นอรเวย์ (NRCT-NFR) x x x x x x x x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สวีเดน (NRCT) x x x x x x x x x x x x
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อาเซียน (NRCT) x x x x x x x x x x x x
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่: โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) x x
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา วช. x x
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Talent Mobility (สกอ. + สวทน.) x x
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศษ x x
แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. x x x x
แหล่งทุน: เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิเทโรฯ (TTFS)
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ (TTFS) x x
แหล่งทุน: Newton Fund & TRF
ชื่อทุน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme x x
Thailand Research Fund Institutional Links x x
PhD Placement for Scholars x x
PhD Travel Grants for Supervisors x x
Researcher Links: Workshop x x
Researcher Links: Travel Grant x x

หมายเหตุ

  • X หมายถึง ช่วงเวลาโดยประมาณที่ปิดรับสมัครทุน  ผู้วิจัยจึงควรเตรียมข้อมูลก่อนวันปิดรับสมัครทุนล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน
  • This is a tentative schedule, all documents should be prepared 3 months in advance