4

 

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  จำนวน  5  หลักสูตร

 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) : (รายละเอียด)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Food Process Engineering) :  (รายละเอียด)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร (Fermentation Technology) : (รายละเอียด)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Culinary Science and Food Service Management) : (รายละเอียด (ชะลอการรับหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2566)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  : (รายละเอียด)