เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
GS-01General Request Form
docx | 44.24 KB
Download
GS-04Thesis Title and Proposal Examination Request Form
docx | 52.82 KB
Download
GS-08 Request Form for Schedule the Thesis Examination
docx | 57.34 KB
Download
GS-12Form for Publication of articles for Graduation(ผลงานตีพิมพ์)
docx | 67.21 KB
Download
GS-02 Thesis Advisor -IS Form
docx | 41.84 KB
Download
GS-05 Approval for Thesis Title and Outline Request Form
docx | 47.67 KB
Download
GS-09A Full Text of Complete Thesis Examination Form
docx | 72.97 KB
Download
GS-02.1 Change of Thesis Advisor Request Form
docx | 41.88 KB
Download
GS-06 Comprehensive Examination Request Form (Oral examination)
docx | 46.32 KB
Download
GS-10Thesis proposal proposal form(ผลสอบหัวข้อ)
docx | 16.37 KB
Download
GS-02.2ThesisIndependent Study Appointment Request Form
docx | 46.55 KB
Download
GS-07Comprehensive Examination Request Form (Written Exam)
docx | 46.32 KB
Download
GS-11 Form Examination of Academic Plagiarism (ตรวจผลงาน)
docx | 65.45 KB
Download
ภาคการศึกษาที่ 2 แบบฟอร์มตรวจการคัดลอก
ภาคการศึกษาที่ 2 pdf | 62.67 KB
Download
IS-04-กำหนดสอบขั้นสุดท้ายการค้นคว้าอิสระ
docx | 83.35 KB
Download
IS-03 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
docx | 66.89 KB
Download
IS-01-แบบฟอร์มกำหนดสอบหัวข้อ
docx | 51.27 KB
Download
แบบฟอร์มยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
pdf | 119.08 KB
Download
แบบฟอร์มแสดงผลงานตีพิมพ์ บศ.12
docx | 66.28 KB
Download
อัตราค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพตามชั้นปี
pdf | 456.71 KB
Download
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ บศ.11
docx | 64.89 KB
Download
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.10
DOC | 31 KB
Download
แบบฟอร์มการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ บศ.09
docx | 72.49 KB
Download
แบบฟอร์มขอกำหนดสอบวิทยานิพนธ์ บศ.8
docx | 82.02 KB
Download
แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ (แบบข้อเขียน) บศ.07
docx | 67.21 KB
Download
แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ (แบบปากเปล่า) บศ.06
docx | 67.43 KB
Download
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.05
docx | 68.46 KB
Download
แบบฟอร์มขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.04
docx | 79.48 KB
Download
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บศ.03
docx | 17.24 KB
Download
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บศ.02
docx | 56.5 KB
Download
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป บศ.01
docx | 65.91 KB
Download
แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการบริการอาหารและการจัดการ 2562
pdf | 806.04 KB
Download
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับที่ 4
pdf | 119.72 KB
Download
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับที่ 3
pdf | 266.83 KB
Download
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับที่ 2
pdf | 51.25 KB
Download
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
pdf | 1.24 MB
Download
ข้อบังคับ โครงการแววนวัตกร
pdf | 141.22 KB
Download
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
pdf | 157.42 KB
Download
เกณฑ์ปริมาณงานรายวิชาวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
pdf | 59.61 KB
Download
เกณฑ์ปริมาณงานรายวิชาวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
pdf | 71.89 KB
Download
กองทุนการศึกษา
pdf | 172.29 KB
Download
Application for Thesis Defense
pdf | 92.9 KB
Download
Application for Comprehensive
pdf | 93.08 KB
Download
Approval of Thesis Proposal
pdf | 198.16 KB
Download