โท วิทย์อาหาร

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท  จำนวน  3  หลักสูตร

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์การอาหาร : (รายละเอียด)
ปริญญาโท  การจัดการความปลอดภัยอาหาร :  (รายละเอียด)
ปริญญาโท  เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ :  (รายละเอียด)