ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์

รองคณบดี งานแผนงาน งานวิจัย และงานบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

รองคณบดี งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานบริหารองค์ความรู้

ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

รองคณบดี งานบริหาร งานทรัพยากรบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และงานอาคารสถานที่

ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง อุตสาหกรรมอาหาร

ดร.อรชร เมฆเกิดชู

ผู้ช่วยคณบดี งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และงานกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ชมพูนุท สีห์โสภณ

ผู้ช่วยคณบดี งานกิจการนักศึกษา งานฝึกงานและสหกิจศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ