4

 

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  จำนวน  4  หลักสูตร

 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร :  (รายละเอียด)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร :  (รายละเอียด)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร :  (รายละเอียด)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) : (รายละเอียด)