รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

Displaying 1 - 19 of 19
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทความคุ้มครอง ผู้ขอรับสิทธิ ผู้ประดิษฐ์
สูตรผลิตภัณฑ์ไก่อบเนื้อนุ่มและกรรมวิธีการผลิต
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 16219
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน:
กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 17943
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม
หน่วยงาน:
เครื่องดื่มน้ำทับทิมพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของสารอาหารเสริม
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 14668
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
หน่วยงาน:
เครื่องเคาะสัญญาณเสียงเพื่อวิเคราะห์คุณภาพภายในของผลไม้เปลือกบาง
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 18169
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
หน่วยงาน:
ระบบผลิตน้ำส้มสายชูหมักด้วยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System)
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 12907
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน:
กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 17620
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ภาวินี ดีแท้
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์ปาดขนมปังเสริมแมลงกินได้ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 19464
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์มาร์ซิแพนที่มีเมล็ดพืชน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 18123
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมผักใบเขียวบดอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 14654
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์ขนมครกดัดแปรด้วยนมถั่วเหลือง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 15063
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมใยอาหารด้วยแก่นตะวันผง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 16004
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้อง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: ทะเบียนเลขที่: 16003
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน:
สูตรซอสผัดไทย
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 2003000664 ทะเบียนเลขที่: 18399
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร สถาบัน นางนภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
รถเข็นจำหน่ายอาหาร
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 2003002399 ทะเบียนเลขที่: 17765
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน นางนภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน:
สูตรการผลิตไส้กรอกไข่ขาวเค็ม
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ 0524.14/2511 เลขที่คำขอ: 1803002679 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรเครื่องดื่มน้ำมะละกอเสริมเอนไซม์
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1803002677 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ, อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หน่วยงาน: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
กรรมวิธีการผลิตวุ้นเซลลูโลสเสริมกลิ่นและรสชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1703000552 ทะเบียนเลขที่: 14608
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอัลมอนด์บิสกิตที่ปราศจากกลูเตน
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1503000535 ทะเบียนเลขที่: 10532
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ, อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หน่วยงาน: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขาม (Tamarind kernel seed powder)
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1403000511 ทะเบียนเลขที่: 11504
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สกว., สถาบัน รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.พอใจ ถามากร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร