รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

Displaying 1 - 18 of 18
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทความคุ้มครอง ผู้ขอรับสิทธิ ผู้ประดิษฐ์
เต้าหู้ที่มีงาเป็นส่วนประกอบ
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1903000891 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: นางสาวสุวพิชญ์ วงศ์ศรีศิริ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มันฝรั่งทอดที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาทู
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ 0524.14/e0018 เลขที่คำขอ: 1903000423 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรการผลิตไส้กรอกไข่ขาวเค็ม
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ 0524.14/2511 เลขที่คำขอ: 1803002679 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรเครื่องดื่มน้ำมะละกอเสริมเอนไซม์
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1803002677 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ, อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หน่วยงาน: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
กรรมวิธีลดความเปรี้ยวของน้ำผลไม้กล้วย ฯ
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1803000616 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร มธ. รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมวิธีเตรียมน้ำเชื่อมกล้วยหอมเข้มข้นให้ยังคงมีกลิ่นรสกล้วย ฯ
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1803000615 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร มธ. รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ดร.สวามินี นวลแขกุล
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องฯ
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ 0524.14/0404 เลขที่คำขอ: 1703000723 ทะเบียนเลขที่: 14654
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ. จิราภรณ์ สิริสัณห์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมวิธีการผลิตวุ้นเซลลูโลสเสริมกลิ่นและรสชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1703000552 ทะเบียนเลขที่: 14608
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ทรงกลมเสริมงาดำ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ0524.14/1783 เลขที่คำขอ: 1703000551 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: นางสาววรรณวิมล พุ่มโพธิ์, นางสาวณภัค รัฐธนรัตกุล
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้อง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ0524.14/1783 เลขที่คำขอ: 1603002427 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์ขนมครกดัดแปรด้วยนมถั่วเหลือง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ0524.14/1783 เลขที่คำขอ: 1603002426 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมใยอาหารด้วยแก่นตะวันผง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ0524.14/1783 เลขที่คำขอ: 1603002425 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องดื่มน้ำทับทิมพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของสารอาหารเสริม
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: ศธ0524.14/1783 เลขที่คำขอ: 1603001971 ทะเบียนเลขที่: 14668
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานน
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: นางสาวฑิฆัมภรณ์ คงสบาย
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอัลมอนด์บิสกิตที่ปราศจากกลูเตน
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1503000535 ทะเบียนเลขที่: 10532
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ, อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หน่วยงาน: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ระบบผลิตน้ำส้มสายชูหมักด้วยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System)
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1403001128 ทะเบียนเลขที่: 12907
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สถาบัน ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขาม (Tamarind kernel seed powder)
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1403000511 ทะเบียนเลขที่: 11504
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สกว., สถาบัน รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.พอใจ ถามากร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขาม (Tamarind kernel seed powder)
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 1403000511 ทะเบียนเลขที่: 11504
สถานะ: รับจดทะเบียน (Granted)
อนุสิทธิบัตร สกว., สถาบัน รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.พอใจ ถามากร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมวิธีทำให้วุ้นเซลลูโลสใส
วันที่แสดงเจตจำนง: วันที่ยื่น: วันที่รับรอง:
เลขที่หนังสือ: เลขที่คำขอ: 0901005777 ทะเบียนเลขที่:
สถานะ: ยื่นคำขอ (Filing)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สถาบัน ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมเกษตร