ปรัชญา

ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อพัฒนาประเทศไทย

พันธกิจ

มุ่งมั่นผลิตบุคลากร  องค์ความรู้  และนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้  และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอาเซียน

 

vision