1. วิสัยทัศน์

The World Master of Food Innovation

  1. พันธกิจ

School of Food Industry commits to making a disruptive impact on the Food World through Food Science and Technology Education, Creative Research and Entrepreneurial Innovation.

  1. นโยบาย

ต่อยอดความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ด้วยนโยบายความสำเร็จอย่างยั่งยืนใน 5 ด้านต่อไปนี้

ด้านที่ 1 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด (Endless learning organization)

ด้านที่ 2 : การจัดการอย่างชาญฉลาด (Talent management)

ด้านที่ 3 : ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย (3P: Private-Public Partnership)

ด้านที่ 4 : สร้างจิตวิญญาณแห่งการให้ และการแบ่งปัน (Giving and sharing spirits)

ด้านที่ 5 : สนองนโยบายของสถาบัน (KMITL policy alignment)