สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน การบริหารงานของคณะต่างๆมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2556 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 70 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้คณะ 35 ล้านบาท อาคารเรียนดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 และได้จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆประกอบการใช้งานในอาคารเรียบร้อยในต้นปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 6,422 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มี 5 ชั้น และ  ส่วนที่มี 7 ชั้น ดังนี้

  • ชั้นที่ 1 ห้องกิจกรรมนักศึกษา โถงสำหรับประกอบกิจกรรมของนักศึกษา และพิธีการต่างๆ 
  • ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการครัวมาตรฐานสากลและภัตตาคารและห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  • ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีอาหาร และเคมีวิเคราะห์อาหาร
  • ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร และเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
  • ชั้นที่ 5 ห้องเรียน ห้องบรรยายรวม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ชั้นที่ 6 สำนักงานคณบดี สำนักงานส่วนสนับสนุนวิชาการ และห้องประชุม 
  • ชั้นที่ 7 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ซึ่งอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหารนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆตามพันธกิจของคณะยังสามารถให้บริการการเรียนการสอนสำหรับคณะต่างๆภายในสถาบันอีกด้วย

1