ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รศ.ดร.ทัศพร โตธนะเกษม

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ดร.อรชร เมฆเกิดชู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.วินัฏฐา ศักดาศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ