ดกห

ห้องปฏิบัติการ AI 401 402

สำหรับเรียนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  เครื่องมือภายในห้อง เครื่องตีป่นอาหาร ตู้บ่มเชื้อ กล้องจุลทรรศน์ water bath 

 

หดกห
ห้องปฏิบัติการ AI 417

สำหรับเรียนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  เครื่องมือภายในห้อง เครื่องตีป่นอาหาร ตู้บ่มเชื้อ กล้องจุลทรรศน์ water bath Incubator shaker แบบควบคุมอุณหภูมิได้ ตู้ biological safety cabinet

 

หเกฟ
ห้องปฏิบัติการ AI 407

สำหรับเรียนปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ทางเคมี เครื่องมือภายในห้อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(spectrophotometer)  pH meter water bath เครื่องเขย่า(shaker) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ

 

หฟกดกห
ห้องปฏิบัติการ AI 408

สำหรับเรียนปฏิบัติการ และการเตรียมวิเคราะห์ทางเคมี เครื่องมือภายในห้อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(spectrophotometer)  เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง

 

sdfa410
ห้องปฏิบัติการ AI 410

สำหรับเรียนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคทางอาหาร  เครื่องมือภายในห้อง เครื่องตีป่นอาหาร ตู้บ่มเชื้อ กล้องจุลทรรศน์ CO 2 Incubator ตู้ biological safety cabinet ตู้ Cryotube -80 C สำหรับเก็บสต็อคเชื้อจุลินทรีย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) pH meter water bath

 

หฟกด
ห้องปฏิบัติการ AI 411

สำหรับเรียนปฏิบัติการ และงานวิเคราะห์ด้านพันธุวิศวกรรม  เครื่องมือภายในห้อง Realtime PCR  ชุดทดสอบทางพันธุวิศวกรรม Gel electrophoresis  ถังปฏิกรณืชีวภาพ(Fermenter)

 

กดเดหด
ห้องปฏิบัติการ AI 416

สำหรับเรียนปฏิบัติการ และตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง เครื่องมือภายในห้อง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี่(GC-MS) เครื่อง Microplate reader กล้องจุลทรรศน์ และกล้องสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ