เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
(EN) Uses Other Chemicals form
pdf | 171.68 KB
Download
(TH) แบบฟอร์มสารเคมี
pdf | 188.66 KB
Download
Announcement subject Use of other chemicals from laboratory center - apart from a list of basic cjemicals from school
pdf | 11.76 MB
Download
ประกาศ เรื่อง การขอยืมใช้สารเคมีเฉพาะ
pdf | 11.02 MB
Download
บันทึกขอเสนอพิจารณาค่าใช้จ่าย
pdf | 107.09 KB
Download
Service Requisition Form for using Scientific Equipment
docx | 43.38 KB
Download
แบบฟอร์มการขอรับบริการใช้เครื่องมือ
docx | 42.9 KB
Download
Scientific instrument service charge and the protocol for the use of scientific equipment
pdf | 8.54 MB
Download
ประกาศอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับการบริการ
pdf | 2.82 MB
Download
Chemical list
pdf | 89.86 KB
Download
รายการสารเคมี
pdf | 99.14 KB
Download
1. Laboratory regulations announcement
pdf | 100.56 KB
Download
1. ประกาศระเบียบห้องปฏิบัติการ
pdf | 107.11 KB
Download
IF-LB-03-00 Instruments, Tools and Glasswares Borrowing Form
pdf | 82.24 KB
Download
IF-LB-03-00 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว
pdf | 99.33 KB
Download
IF-LB-06-01 Equipment Reservation Table (for Laboratory Staff)
pdf | 215.55 KB
Download
IF-LB-06-01 ตารางการจองใช้เครื่อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
pdf | 53.21 KB
Download
IF-LB-11-00 Overtime Laboratory Using Request Form
pdf | 107.59 KB
Download
IF-LB-11-00 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ
pdf | 93.67 KB
Download
IF-LB-13 Tool Moving Request Form
pdf | 260.96 KB
Download
IF-LB-13 แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ
pdf | 255.84 KB
Download
IF-LB-16 Laboratory Equipment Return Form (Before graduation)
pdf | 270.51 KB
Download
IF-LB-16 แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา)
pdf | 92.95 KB
Download
IF-LB-17 GC แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง Gas chromatography
pdf | 87.8 KB
Download