เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
บันทึกขอเสนอพิจารณาค่าใช้จ่าย
pdf | 107.09 KB
Download
แบบฟอร์มการขอรับบริการใช้เครื่องมือ
docx | 42.9 KB
Download
Service Requisition Form for using Scientific Equipment
docx | 43.38 KB
Download
Scientific instrument service charge and the protocol for the use of scientific equipment
pdf | 8.54 MB
Download
ประกาศอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับการบริการ
pdf | 2.82 MB
Download
Chemical list
pdf | 89.86 KB
Download
รายการสารเคมี
pdf | 99.14 KB
Download
วิธีปฏิบัติเรื่องการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
pdf | 81.76 KB
Download
Laboratory request procedures during COVID-19
pdf | 123.31 KB
Download
(COVID) IF-LB-11-03 Requesting form for using laboratory spaces after hours
pdf | 106.45 KB
Download
(COVID) IF-LB-11-03 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา
pdf | 48.3 KB
Download
IF-LB-17 GC แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง Gas chromatography
pdf | 87.8 KB
Download
IF-LB-16 แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
pdf | 92.95 KB
Download
IF-LB-16 Laboratory Equipment Return Form
pdf | 270.51 KB
Download
IF-LB-14 ใบเสนอขอสั่งซื้อวัสดุ
pdf | 105.71 KB
Download
IF-LB-14 Material Purchase Request Form
pdf | 283.23 KB
Download
IF-LB-13 แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ
pdf | 255.84 KB
Download
IF-LB-13 Tool Moving Request Form
pdf | 260.96 KB
Download
IF-LB-11-00 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ
pdf | 93.67 KB
Download
IF-LB-11-02 Overtime Laboratory Using Request Form
pdf | 107.59 KB
Download
IF-LB-06-01 ตารางการจองใช้เครื่อง
pdf | 53.21 KB
Download
IF-LB-06-01 Equipment Reservation Table
pdf | 215.55 KB
Download
IF-LB-03-00 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว
pdf | 99.33 KB
Download
IF-LB-03-00 Instruments, Tools and Glasswares Borrowing Form
pdf | 82.24 KB
Download
2. รายการสารเคมี
pdf | 99.14 KB
Download
2. Chemical list
pdf | 89.86 KB
Download
1. ประกาศระเบียบห้องปฏิบัติการ
pdf | 107.11 KB
Download
1. Laboratory regulations announcement
pdf | 100.56 KB
Download