เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
IF-LB-17 GC แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง Gas chromatography
pdf | 87.8 KB
Download
IF-LB-16 แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
pdf | 92.95 KB
Download
IF-LB-16 Laboratory Equipment Return Form
pdf | 270.51 KB
Download
IF-LB-14 ใบเสนอขอสั่งซื้อวัสดุ
pdf | 105.71 KB
Download
IF-LB-14 Material Purchase Request Form
pdf | 283.23 KB
Download
IF-LB-13 แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ
pdf | 255.84 KB
Download
IF-LB-13 Tool Moving Request Form
pdf | 260.96 KB
Download
IF-LB-11-00 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ
pdf | 93.67 KB
Download
IF-LB-11-00 Overtime Laboratory Using Request Form
pdf | 107.59 KB
Download
IF-LB-06-01 ตารางการจองใช้เครื่อง
pdf | 53.21 KB
Download
IF-LB-06-01 Equipment Reservation Table
pdf | 215.55 KB
Download
IF-LB-03-00 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว
pdf | 99.33 KB
Download
IF-LB-03-00 Instruments, Tools and Glasswares Borrowing Form
pdf | 82.24 KB
Download
2. รายการสารเคมี
pdf | 206.28 KB
Download
2. Chemical list
pdf | 200.6 KB
Download
1. ประกาศระเบียบห้องปฏิบัติการ
pdf | 107.11 KB
Download
1. Laboratory regulations announcement
pdf | 100.56 KB
Download