คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  (Dual Bachelor’s Degree Program) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

      เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร ในโลกยุค disruption ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  ระหว่างวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Bachelor of Science (Food Process Engineering)) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering (Industrial Engineering))

  1   2

ข้อดีของหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

  • เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา
  • บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกระบวนการแปรรูปอาหาร และภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร และด้านวิศวกรรมอุตสาหการ   ในด้านการวางแผน การควบคุมคุณภาพการผลิต และการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการระบบคลังสินค้า

อาชีพหลังจบการศึกษา

  • วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตร 2 ปริญญา

1. สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ผ่านระบบ TCAS

2. สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 รับจำนวน 20 คน

3. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

3

แผนการศึกษาโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

>>Download เอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<