กิจกรรม learn and share ประจำปี 2563

- Food Ingredient Asia

 

- ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย และ อาหารไทยสมัยนิยม

 

- Antifungal Packaging for Extending Shelf life of Fresh Produce

 

- การใช้กฎหมายในผลิตภัณฑ์อาหาร
- การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยจากผู้บริโภคถึงเกษตรกร (การปรุงอาหารจากเนื้อโค)