คณะอุตสาหกรรมอาหาร foodindustry kmitl
มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอาเซียน

Research area