นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า (พี่เปิ้ล)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางศิริพร แท่นแก้ว (พี่ตุ้ย)

นักวิชาการศึกษา (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสาวเจนจิลา ปรีชานุกูล (พี่เจน)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพยากรบุคคล)

นางสาวนันท์มนัส วัจนะรัตน์ (พี่กิ้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการ และงานกิจการพิเศษ)

นางนงเยาว์ จึงสมาน (พี่หน่อย)

นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงินและบัญชี)

นางรัตนสุดา ชูอำไพ (พี่เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน-งบประมาณ,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสุพัตรา ทองคำ (พี่ติ๋ว)

นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ)

นางสาวณัฐกานต์ เกริกเกียรติโกมล (พี่ปอ)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด (พี่ไอซ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนงาน,งานบริหารความเสี่ยง)

นางสาวพิกุลทอง นักทำนา (พี่นก)

นักวิชาการศึกษา (งานวิจัยและงานวิเทศสัมพันธ์)

นางสาวพิมพา ห้อยสังวาล (พี่เล็ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา, งานสหกิจศึกษาและงานฝึกงาน)

นางสาวปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม (พี่นุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ การศึกษา,งานบริหารองค์ความรู้)

นางนัทธ์หทัย พันธ์หิรัญ (พี่ต้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

นางสาวกมลชนก นาคคงคำ (พี่เหลียว)

พนักงานสถานที่ (งานรับ-ส่ง เอกสารภายในและ ภายนอก,งานพิธีการต่างๆ)

นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ (พี่ปู)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

นายกฤตกร ทำดี (พี่เฟรม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายวรรณรัตน์ อยู่ทอง (พี่เป้)

ช่างเทคนิค (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)

นายทวีศักดิ์ จันทศร (พี่ธันวา)

วิศวกร (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)

นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์ (พี่แจ๋ว)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาววันทนีย์ ช้างน้อย (พี่ไก่)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางอัสนี วิจิตระกะ (พี่ตาล)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางฉวี ยิ้มยนต์ (พี่หวี)

พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสมพร คงบุญ (พี่พร)

พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางพันทิพา เกลี้ยงเกลา (พี่จุก)

พนักงานเกษตรพื้นฐาน (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางอร ลิขิตลือชา (พี่อร)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุมาริน เขตรดง (พี่กวาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมลสิริ สำราญใจ (พี่น้ำ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ พ้นภัย

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายพีระพงษ์ ทรัพย์อร่าม

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายกฤษดา กรส่งแก้ว

โรงน้ำดื่มแคแสด