Skip to main content

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

home

ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

From theories to practices

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนด้วยความเอาใจใส่ของผู้สอน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง เตรียมพร้อมในการทำงานในอนาคต

นวัตกรรม

บุคลากร

นักศึกษา

งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความจากคณะอุตสาหกรรมอาหาร