คำอธิบาย

Body

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์ และคณะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์ และคณะ ได้ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นอิมัลชันจากเนื้อสัตว์ โดยศึกษาผลของเนื้อสัตว์ 2 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมูและเนื้อไก่ หารูปแบบเส้นที่เหมาะสม วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี ซึ่งพบว่าเนื้อไก่เป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตเส้นจากเนื้อสัตว์ โดยถึงแม้ว่าคะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมที่ไม่แตกต่างกับเนื้อหมู แต่มีคะแนนความชอบในด้านสีที่สูงกว่า โดยเส้นที่ผลิตจากเนื้อไก่ที่ขึ้นรูปเป็นเส้นแบนได้คะแนนความชอบ ด้านลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมที่สูงกว่ารูปแบบอื่น

222