ท่านสามารถแจ้งความประสงค์การใช้ห้องได้ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ห้อง AI-601

--อาคารปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร--

--อาคารแปรรูป--