ขอบข่ายงาน

ฝ่ายฝึกอบรมจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร การสร้างและการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในกลุ่มผู้ผลิตอาหาร อาหารสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ การทดสอบทางประสาทสัมผัส การประกอบอาหาร เป็นต้น โดยมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ รูปแบบในการอบรมมีทั้งหลักสูตรที่กำหนดขึ้นของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ หรือเป็นหลักสูตรที่กำหนดขึ้นตามความต้องการของผู้ที่ต้องการอบรมเป็นกรณีไป

ติดต่อหน่วยอบรม
คุณศิริพร แท่นแก้ว
โทรศัพท์ : 0 2329 8000 ต่อ 7290, 08 4903 4234
โทรสาร : 0 2329 8527
E-mail : kksiripo@kmitl.ac.th

ตารางการฝึกอบรม (รายละเอียด)

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม (Download)

 

Album Activity Action
ภาพอบรมอาหารไทย

ภาพกิจกรรมอบรมการทำอาหารไทย

การอบรม (ศูนย์วิจัย) |
View album
ภาพอบรมอาหารญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรมอบรมการทำอาหารญี่ปุ่น

การอบรม (ศูนย์วิจัย) |
View album