Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
ทะเบียนเลขที่
14668
Status:
สถานะ
รับจดทะเบียน (Granted)
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Request by:
ผู้ขอรับสิทธิ
สถาบัน
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานน
Co-Inventor:
ผู้ประดิษฐ์ร่วม
นางสาวฑิฆัมภรณ์ คงสบาย

คำอธิบาย

บทสรุปการประดิษฐ์ เครื่องดื่มนํ้าทับทิมพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของสารอาหารเสริมตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนผสมคือ นํ้าทับทิม สารอาหารเสริม ซึ่งที่เลือกได้จาก กลูโคซามีน คอลลาเจนหรือเจลาติน กรรมวิธีการผลิตประกอบด้วย การเตรียมนํ้าทับทิมด้วยการนำผลทับทิมมาปั่นสกัดให้ละเอียด นำมากรอง และเหวี่ยงแยกกากออก จะได้นํ้า ทับทิม นำนํ้าทับทิมที่ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งพักไว้ และนำส่วนที่สองมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เติมสารอาหารเสริม แล้วนำส่วนผสมทั้งสองส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำไป บรรจุในภาขนะปิดสนิท ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 70-125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-20 นาที จะได้เครื่องดื่มนํ้าทับทิมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทุกวัยที่ใส่ใจ ต่อสุขภาพ รวมถึงผู้บริโภควัยสูงอายุ สะดวกต่อการบริโภคสามารถดื่มได้ทันที