งานบริการวิชาการ

1.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเน้นความสำคัญการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพทั้งตัวคนและชุมชน และการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกที่หลากหลายให้กับแต่ละคนและแต่ละชุมชน บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้จัดทำงานบริการชุมชนการ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรของคณะกับชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้มีการดำเนินการจัดทำงานการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยเน้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น   เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารสู่ท้องถิ่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร  นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและเป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

 

2.  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ชุมชน
 2. เพื่อให้สมาชิกของชุมชนทำเป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและเป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน
 4. เพื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่รอบชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
 5. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาชีพ และชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
 6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นที่รู้จักของสังคม
 7. เพื่อเป็นการบูรณาการงานให้บริการงานทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือความร่วมมือกับ
 8. หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาภายนอก

 

3.  ผลงานการร่วมพัฒนาชุมชน

 1. ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 2. โครงการวีมาร์เก็ต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 3. ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 4. โรงเรียนบ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี